• Aleksandrów Łódzki

  Jeszcze pod koniec XVIII wieku obszar dzisiejszego Alek­sandrowa pokry­wały piaszczyste i podmokłe pustkowia. Zaled­wie 30 lat później, Raj­mund Rem­bieliński, wiz­y­tu­jąc te same oko­lice, zas­tał tam doskonale roz­planowaną, pry­watną osadę fab­ryczną…

  czy­taj więcej »

 • Cmentarz ewangelicko-augsburski w Łęczycy

  Dawne przekazy mówią o niezwykłej urodzie tej nekropolii. Pod­czas wiz­y­tacji gminy ewan­gelick­iej w 1846 roku uznano łęczy­cki cmen­tarz za najpiękniejszy w całej diecezji kaliskiej…

  czy­taj więcej »

 • Domy tkaczy w Zgierzu

  Spośród wszys­t­kich dawnych osad suki­en­niczych w okręgu łódzkim, w Zgierzu zachowało się najwięk­sze skupisko trady­cyjnych domów rzemieśl­niczych. Spaceru­jąc po mieś­cie, znaleźć można jeszcze około 70–ciu tego typu domów, w różnym stanie tech­nicznym...

  czy­taj więcej »

 • Huta Bardzyńska

  Jej nazwa wzięła się od ist­niejącej tu na przełomie XVIIIXIX wieku huty szkła. Około 1792 roku w osadzie ulokowano kolonię olęder­ską. Słownik Geograficzny z końca XIX wieku podaje, że we wsi zna­j­dował się dom mod­l­itwy ewang. fil­ialny cmen­tarz i szkoła...

  czy­taj więcej »

 • Pałac Henryka Schlössera <BR>w Ozorkowie

  Okazały pałac zna­j­du­jący się przy ulicy Łęczy­ck­iej zbu­dowany został przez Hen­ryka Schlössera w lat­ach 18521876. Jego pro­jek­tant, Fry­deryk Adler, nadał mu cechy rene­san­sowe. Pałac posi­ada jede­nas­toosiową elewację...

  czy­taj więcej »

ozorkow szkola elementarna

Budynek szkoły ele­men­tarnej sto­jący przy ulicy Listopad­owej 13 ufun­dowany został przez Hen­ryka Schlössera, jed­nak jego budowę ukońc­zono wiele lat po śmierci funda­tora. Placówka przez­nac­zona była dla dzieci bogatych niemiec­kich mieszczan. Gmach szkolny, wykońc­zony w 1914 roku, był bardzo nowoczesny. Był to pier­wszy w Ozorkowie murowany budynek przez­nac­zony wyłącznie na cele szkolne. Każda klasa dzieci posi­adała odd­zielną salę lek­cyjną, w prze­ci­wieńst­wie do innych placówek, w których każda grupa uczyła się w tym samym pomieszcze­niu.

Kwota przez­nac­zona przez Schlössera na budowę szkoły się­gała 20 000 rubli. Drugie tyle złożono w banku, a roczny pro­cent z tej sumy przekazy­wano na utrzy­manie placówki. Opiekę nad szkołą pełniła parafia ewan­gelicka.

Placówka nosiła imię swo­jego funda­tora aż do 1945 roku.

 


Paweł Andrzej Górny, Robert Sebas­t­ian Łuczak, Dzieje Ozorkowa na pod­stawie his­torii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

Marek Kole­jwa, Ocena wartości kul­tur­owych miasta Ozorkowa, Łódź 1984

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa