Miasto prze­mysłowe

Łódź

Łódź

Łódź

Przed laty trzy­dzi­estu w obrę­bie ziemi łęczy­ck­iej wśród dziewiczych dokoła lasów drze­mała snem zapom­nienia nędzna mieścina…” — pisał Oskar Flatt w roku 1853.

 

Artykuły doty­czące pamiątek po niemieck­iej społeczności żyjącej w Łodzi będą dodawane na stronie jako ostat­nie,
być może dopiero za kilka (!) lat. Proszę o cier­pli­wość lub… pomoc ;)

For­mu­larz kon­tak­towy zna­j­duje się w zakładce Kon­takt.

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa