Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Antoniewie

Ewan­gelicki cmen­tarz w Antoniewie położony jest pomiędzy domami jed­norodzin­nymi, w niewielkim zaga­jniku. Wysokie drzewa, którymi jest porośnięty są widoczne już z ulicy Słowiańskiej, prowadzącej do Łodzi. Na cmen­tarzu zachowało się kilka zniszc­zonych nagrobków, głównie nis­kich, betonowych „opasek”, mogił ziem­nych oraz jedna, półokrągła płyta z widocznym miejscem po medalionie. Jeden z nagrobków ma wyjątkowo intere­su­jącą formę, to praw­dopodob­nie frag­ment stelli o bogatej orna­men­tyce, z umieszc­zonym z cen­trum trójkątem otoc­zonym roz­chodzą­cymi się promieni­ami, przy­pom­i­na­ją­cym oko opa­trzności. Tego typu nagrobek stanowi unikat na wiejs­kich cmen­tarzach ewan­gelic­kich w okoli­cach Łodzi.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Miejsce jest bardziej znane dzięki
zna­j­du­jącemu się obok cmen­tar­zowi
z okresu I wojny świa­towej…
»»
 
Na cmen­tarzu zna­jdziemy dziś
kilka­dziesiąt mogił ziem­nych,
przy­s­tro­jonych kwiatami…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa