Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Babi­cach

Cmen­tarz ewan­gelicki w Babi­cach położony jest przy pol­nej drodze położonej równole­gle do głównej drogi bieg­nącej przez wieś. Do dzisiaj zachowały się betonowe słupy od bramy (niestety bez skrzy­deł) połąc­zone wygiętą, met­alową belką z ozdob­nym krzyżem oraz furtka cmen­tarna. Na skraju cmen­tarza tkwi jeszcze betonowy słu­pek — pozostałość po ogrodze­niu. Sama nekropo­lia jest śred­niej wielkości; zachowało się na niej kilka­naś­cie nagrobków o zróżni­cow­anej formie, od wyso­kich pom­ników z piaskowca i betonowych „opasek” po sporych rozmi­arów grób z okresu między­wo­jen­nego. Jedna z ziem­nych mogił oznac­zona jest wysokim, żelaznym krzyżem. Co ciekawe, cmen­tarz wyposażony był również w studnię, o czym świad­czy zachowana do dzisiaj, wys­ta­jąca powyżej gruntu betonowa drena.

 

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa