Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Babiczkach

Cmen­tarz ewan­gelicki w Babiczkach położony jest w lesie, na północny wschód od wsi, przy skrzyżowa­niu leśnych dróg. Zachowała się na nim jedynie pod­murówka dużego rodzin­nego grobowca, oparty o drzewo żelazny krzyż oraz kilka trud­nych do ziden­ty­fikowa­nia frag­men­tów nagrobków. Jeszcze niedawno na cmen­tarzu stał również duży drew­ni­any krzyż z wyp­isanymi na poziomej belce datami „19452005″. Obec­nie krzyż leży na ziemi, a napisy są ledwo widoczne.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa