Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Rąbi­e­niu

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rąbi­e­niu znaleźć można tuż przy głównym skrzyżowa­niu w cen­trum wsi. Już z ulicy widać wysoką dzwon­nicę ze spicza­stą kop­ułą, frag­menty muru oraz filary bramy i furtki cmen­tarnej. Do niedawna na fila­rach wisi­ała jeszcze bogato zdo­biona żelazna krata. To jedyny wiejski cme­na­trz ewan­gelicki w okoli­cach Łodzi, na którym możemy oglą­dać dzwon­nicę, i jeden z nielicznych, na którym przetr­wał tak duży frag­ment muru. Bogate wyposaże­nie obiektu świad­czyć może o zamożności dawnych ewan­ge­lików z Rąbi­enia, w okre­sie między­wo­jen­nym stanow­ią­cych zde­cy­dowaną więk­szość mieszkańców wsi. Spis powszechny z 1921 roku mówi o blisko 87% udziale ewan­ge­lików w ogól­nej licz­bie mieszkańców Rąbi­enia. Oprócz kato­lików (5,5% ogółu), we wsi żyła też niewielka grupa bap­tys­tów.

Niestety, pomimo względ­nie dobrego zachowa­nia muru i dzwon­nicy, na cmen­tarzu zachowały się jedynie trzy nagrobki oraz met­alowy krzyż, ułożone obok siebie, w cen­tral­nej części dawnej nekropolii. Dawny układ przestrzenny uległ całkowitemu zatar­ciu, obszar cmen­tarza zarasta dzisiaj wysoką trawą i samosiejkami drzew.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa