Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Rąbinku

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rąbinku położony jest na skraju lasu, na niewielkim, sztucznie usy­pa­nym wzniesie­niu. Obok niego prze­biera czer­wony szlak turysty­czny bieg­nący z Alek­sandrowa Łódzkiego do Kaz­imierza i Lutomier­ska. Na cmen­tarzu zachowało się kilka­naś­cie obiek­tów o różnorod­nej formie: oprócz skrom­nych nagrobków typu opaska, zna­jdziemy na nim nieduże stelle z piaskowca i dwa duże grobowce rodzinne. Na więkości nagrobków możnna podzi­wiać piękne, pisane goty­cką czcionką inskrypcje (wszys­tkie w języku niemieckim).

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa