Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Starym Adamowie

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Starym Adamowie zna­j­duje się przy piaszczys­tej drodze bieg­nącej równole­gle do drogi nr 72, łączącej Alek­san­drów Łódzki z Pod­dębi­cami. Nekropolię łatwo poz­nać po niewielkim, sztucznie usy­pa­nym wzniesie­niu, na jakim jest umiejs­cowiona, wyso­kich, starych drzewach porośnię­tych bluszczem i gęstych krza­kach dzikiego bzu. Właśnie ze względu na obfitą roślin­ność, jeszcze niedawno wejś­cie i poruszanie się na tere­nie cmen­tarza spraw­iało ogromne trud­ności, nie wspom­i­na­jąc o odna­jdy­wa­niu na nim jakichkol­wiek nagrobków. Sytu­acja zmieniła się po 2012 roku, kiedy to opuszc­zoną i zde­wastowaną nekropolią zain­tere­sował się nie­jaki Maciej Kar­czem­ski i postanowił przy­wró­cić temu miejscu utra­cony sza­cunek. Reflek­sje i notatki z prac porząd­kowych można przeczy­tać na jego blogu.

Na cmen­tarzu przetr­wało kilka nagrobków i ich frag­men­tów, odłamki potłuc­zonych płyt, ramy opasające duże grobowce oraz jeden duży pom­nik sto­jący na rodzin­nym gro­bie. Szczególną uwagę zwracają dwa nagrobki w formie ścię­tych pni dębu oraz trudny do ziden­ty­fikowa­nia destrukt o półokrągłym ksz­tał­cie. Praw­dopodob­nie ta murowana kon­strukcja miała niegdyś formę grobowca znanego cho­ci­ażby z pob­liskiego cmen­tarza w Księst­wie lub grobu pas­tora Tuve z Alek­sandrowa Łódzkiego, jed­nak stopień zniszczenia nie pozwala tego jed­noz­nacznie stwierdzić.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa