Pas­torówka w Alek­sandrowie Łódzkim

Dawny dom pas­tora w Alek­sandrowie zna­j­duje się bezpośred­nio przy koś­ciele ewan­gelickim. Wznie­siony został w 1848 roku. Budynek zbu­dowany jest w stylu klasy­cysty­cznym, zwraca uwagę jego uporząd­kowana bryła z cen­tral­nie położonymi drzwiami i sym­e­trycznie rozstaw­ionymi oknami. Przykryty jest czer­wonym, dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Wejś­cie, zna­j­du­jące się za krótkimi schodami z balustradą ozd­abi­ają dwa pilas­try.

Budynki pas­torówki i koś­cioła ewan­gelick­iego połąc­zone są niewielkim pomieszcze­niem umożli­wia­ją­cym pas­torowi prze­chodze­nie z jed­nego budynku do drugiego bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Samo prze­jś­cie ma również własne drzwi.

Obec­nie, w wyre­mon­towanym budynku mieści się Bib­lioteka Pub­liczna imienia Jana Machul­skiego. Więcej o bib­liotece oraz o odby­wa­ją­cych się w niej wydarzeni­ach możemy dowiedzieć odwiedzjąc stronę tej placówki.

 


Helena Tukaj, Janusz Wró­bel, Alek­san­drów Łódzki. Zarys dziejów 18161948, Alek­san­drów Łódzki 1992

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Niegdyś łęczy­cki dom parafi­alny
mieś­cił w swoich murach również
szkołę ewan­gelicką…
»»
 
Jest to murowany budynek
wyglą­dem naw­iązu­jący do
architek­tury domów…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa