Świą­ty­nia bap­tys­tów w Alek­sandrowie Łódzkim

aleksandrow baptyst nowe

Bap­tyści przy­byli do Alek­sandrowa około 1890 roku. Już 10 lat później żyło w mieś­cie kilka rodzin, które mod­liły się w pry­wat­nych pomieszczeni­ach rodziny Eber­lein. W 1912 roku przy ulicy Połud­niowej 5 społeczność bap­tys­tów wzniosła okazałą kaplicę, mogącą pomieś­cić w swych murach nawet 400 osób. Czas pokazał, że alek­sandrowska wspól­nota nigdy nie była tak liczna; kiedy w 1919 roku ery­gowano samodzielną parafię, liczyła ona zaled­wie 246 wiernych.

aleksandrow baptyst arch

Koś­ciół alek­sandrows­kich bap­tys­tów w lat­ach między­wo­jen­nych. Źródło: Eduard Kup­sch, Geschichte der Bap­tis­ten in Polen, Zduńska Wola 1933

Po II wojnie świa­towej obiekt opus­toszał. Budynek zaczęto wyko­rzysty­wać do celów innych niż religi­jne. Dzi­ałał tu Dom Kul­tury, teatr ama­torski, orkies­tra; odby­wały się w nim kon­certy i zabawy tanczne. W części gmachu zor­ga­ni­zowano również bib­liotekę. W lat­ach 90 XX wieku budynek został sprzedany, a insty­tucja go zaj­mu­jąca – zlik­wid­owana. Niestety, mimo obiet­nicy przeprowadzenia remontu przez nowego właś­ci­ciela, dawna świą­ty­nia bap­tys­tów popada w ruinę. Jej obecny stan możemy oglą­dać zza betonowego płotu przy ulicy Połud­niowej.

 


Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemiecka społeczność Alek­sandrowa do 1918 r. [w:] Alek­san­drów wczo­raj i dziś. Rocznik XXV, Alek­san­drów Łódzki 2007

Mar­iusz Wło­dar­czyk, Co dalej z „Krypą”? [w:] Alter­natywy 44, wrze­sień 2011