Zespół mieszkalno-fabryczny Alberta Stillera 
w Alek­sandrowie Łódzkim

aleksandrow stiller

Kom­pleks rezydencjalno-fabryczny zna­j­du­jący się przy ulicy Wojska Pol­skiego 31 zachował się do naszych cza­sów w niemal niezmienionej postaci. Zbu­dowany został na planie wydłużonego pros­tokąta o dłu­gości 88 metrów i sze­rokości 22 metrów. Oprócz wyek­sponowanej od ulicy willi właś­ci­ciela przed­siębiorstwa i niewielkiego ogrodu, w pod­wórku zna­j­dują się budynki pro­duk­cyjne w których wyt­warzano pońc­zochy. Są to niskie, parterowe budynki zbu­dowane z czer­wonej cegły, częś­ciowo wciąż zagospo­darowane. Willę zamieszkuje dziś kilka rodzin. Szczególną uwagę zwracają ozbobne ościeżnice i wys­ta­jący ponad linię dachu ryza­lit przykryty sze­rokim, spicza­stym chełmem. We wnętrzach, więk­szość orna­men­tów została zde­wastowana. Skromne deko­racje stiukowe zna­j­dują się jeszcze tylko w salonie reprezen­ta­cyjnym.

Dawne budynki pro­duk­cyjne wciąż zna­j­dują się na tyłach rezy­dencji.

Początki fab­ryki się­gają 1908 roku. Jej właś­ci­cielem był pochodzący z okolic Poz­na­nia Albert Stiller, który przy­był do Łodzi aby pra­cować jako prokurent w fab­ryce Izraela Poz­nańskiego. Po zaro­bi­e­niu odpowied­niej sumy pięniędzy, postanowił otworzyć własne przed­siębiorstwo w Alek­sandrowie. Zatrud­niał w niej 38 robot­ników. W cza­sie I wojny świa­towej w fab­ryczce urząd­zono prze­jś­ciowy obóz jeniecki. Albert Stiller zesłany został do Tobol­ska, skąd, z mocno nad­szarp­nię­tym zdrowiem, wró­cił dopiero w 1918 roku. Zmarł kilka lat później, w 1925 roku, a spad­ko­biercą fab­ryki został jego syn, Hen­ryk.

 


Andrzej Benedykt Kuropatwa, Wytwór­nia pońc­zoch Alberta Sztillera, Alek­san­drów wczo­raj i dziś, Rocznik XXIV, Alek­san­drów Łódzki 2006

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa