Wytwór­nia pońc­zoch Gustawa Paschke 
w Alek­sandrowie Łódzkim

Sto­jące przy ulicy Wojska Pol­skiego 12 budynki stanowią pozostałość po fab­ryczce pro­duku­jącej wyroby pońc­zosznicze. Założył ją w 1910 roku Gustaw Paschke. Dwadzieś­cia lat później, wytwórnię napędzała maszyna parowa o mocy 16KM. Przy 40 dziewiarkach workowych pra­cow­ało wów­czas 25 robot­ników, a roczny obrót przed­siębiorstwa wynosił 95 000 zło­tych.

paschke archZdję­cie pochodzi z albumu prezen­tu­jącego his­torię Zakładów Prze­mysłu Pońc­zoszniczego „San­dra”.

Po II wojnie świa­towej fab­ryka została upańst­wowiona i prze­jęta przez Zakłady Prze­mysłu Pońc­zoszniczego „San­dra” (odd­ział nr 7). W 1970 roku w budynkach utwor­zono zakłady mechan­iczne Spółdzielni Inwalidów. Budynki fab­ryczne uległy poważnym prze­bu­dowom i mod­ern­iza­cjom. Dzisiaj, w zre­wital­i­zowanych, pofab­rycznych murach ulokowały się punkty hand­lowe i usłu­gowe (tzw. „Przys­tanek 44”). Kom­pleks składa się z dwóch ciągów budynków – dwupiętrowych po stronie zachod­niej i parterowych po wschod­niej. Elewację otynkowano i nadano jej ciepłopo­marańc­zową barwę.

 


Krzysztof Bara­nowski, Kat­a­log zabytków budown­ictwa prze­mysłowego w Polsce. Tom IV Wojew­ództwo łódzkie, Zeszyt 8: Powiaty Brzeziny i Łódź, 1972

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa