Wytwór­nia pońc­zoch Karola Pfeiffera 
w Alek­sandrowie Łódzkim

Dawna wytwór­nia pońc­zoch przy dzisiejszej ulicy Pabi­an­ick­iej została założona przez Karola Pfeif­fera na przełomie XIXXX wieku. Wznie­sione pod obec­nym numerem 31 budynki, na przestrzeni ostat­nich 100 lat uległy znacznym prze­bu­dowom. Do dziś możemy oglą­dać dwa połąc­zone ze sobą obiekty – pier­wszy w nich, jednopiętrowy, częś­ciowo otynkowany, zna­j­duje się przy ulicy i pełni funkcje mieszkalne. Drugi, dziesię­cioosiowy dwupiętrowy budynek z surowej, czer­wonej cegły ulokowany jest w głębi pod­wórka.

Po II wojnie świa­towej fab­ryka została prze­jęta przez Zakłady Prze­mysłu Pońc­zoszniczego „San­dra”; budynki pełniły m.in. innymi funkcje mag­a­zynowe. Od lat 90-tych XX wieku mury dawnej wytwórni pońc­zoch Karola Pfeif­fera zaczęły wyko­rzysty­wać firmy pry­watne. W 2016 roku rozpoczął się remont mający na celu przek­sz­tałce­nie pofab­rycznych wnętrz na powierzch­nie biurowe.

 


Krzysztof Bara­nowski, Kat­a­log zabytków budown­ictwa prze­mysłowego w Polsce. Tom IV Wojew­ództwo łódzkie, Zeszyt 8: Powiaty Brzeziny i Łódź, 1972

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
W 1825 roku Zachert otrzy­mał
od władz rzą­dowych pięć placów
przy ulicy Zakręt i…
»»
 
W 1893 roku, łodzki fab­rykant
Karol Eis­ert zakupił trzy dzi­ałki
przy ulicy Łódzkiej…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa