Wytwór­nia pońc­zoch Rudolfa Schultza 
w Alek­sandrowie Łódzkim

schultz aleksandrow11

Dawna fab­ryka Schultza w lat­ach 70-tych XX wieku (zdję­cie pochodzi z albumu prezen­tu­jącego his­torię Zakładów Prze­mysłu Pońc­zoszniczego „San­dra” wydanego w 1974 roku. Źródło: Alek­san­drów wczo­raj i dziś, Rocznik XXXIII, Alek­san­drów Łódzki 2015).

Po fab­ryce wyrobów pońc­zoszniczych Rudolfa Schultza została dziś tylko kilku­nas­tometrowa prz­erwa w zabu­dowie przy ulicy Wojska Pol­skiego 3032. Stała tam od 1892 roku jedna z najwięk­szych i bodaj naj­ciekawsza architek­ton­icznie fab­ryka w Alek­sandrowie. Kom­pleks fab­ryczny składał się z dwóch części. Lewa część, ustaw­iona krót­szym bok­iem do ulicy, z niewielkim balkonem na piętrze, mieś­ciła kan­tor i biura. Prawa, z czter­nas­toma oknami ustaw­ionymi w dwóch rzę­dach, mieś­ciła hale pro­duk­cyjne. W jej środ­kowej części, na dachu zna­j­dowała się ozdobna lukarna. Wychodząca na ulicę elewacja fab­ryki była otynkowana i poma­lowana na biało.

W 1905 roku w przed­siębiorstwie Schultza zatrud­ni­ano około 100 osób. Fab­rykę napędzał sil­nik spali­nowy o mocy 10KM, a roczny obrót wynosił 90 000 rubli. W kole­jnych lat­ach liczba robot­ników wzrosła do 115. Liczba ta spadła w okre­sie między­wo­jen­nym: w 1930 roku pra­cown­ików było 70-ciu. Maszyna parowa miała wów­czas już moc 21KM  i napędzała kilka­dziesią maszyn. W 1933 roku firmę przek­sz­tał­cono w spółkę. Po II wojnie świa­towej fab­ryka została upańst­wowiona i włąc­zona w skład Zakładów Prze­mysłu Pońc­zoszniczego „San­dra”.

schultz aleksandrow22

W lat­ach 80-tych budynki fab­ryczne zostały pod­dane rozbiórce. Na pustym placu zna­j­duje się dziś rynek hand­lowy.

 


Andrzej Benedykt Kuropatwa, Wytwór­nia pońc­zoch Rudolfa Schultza [w:] Alter­natywy 44, czer­wiec 2012

Krzysztof Bara­nowski, Kat­a­log zabytków budown­ictwa prze­mysłowego w Polsce. Tom IV Wojew­ództwo łódzkie, Zeszyt 8: Powiaty Brzeziny i Łódź, 1972

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Fab­ryka braci Schlösserów
była pier­wszym dużym zakła­dem
włóki­en­niczym w okręgu…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa