Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Rudzie Bugaj

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rudzie Bugaj położony jest w lesie, tuż przy drodze bieg­nącej w stronę oczyszczalni ścieków. Można przy­puszczać, że założony został w lat­ach 80-tych XVIII wieku. W 1782 roku opus­toszałą wieś Ruda zasied­lono grupą osad­ników oled­er­s­kich. Do dzisiaj zachowało się na cmen­tarzu kilka­naś­cie zde­wastowanych nagrobków, niek­tóre w ciekawej formie ściętego pnia dębu (sym­bol prz­er­wanego życia). Leśna droga, która wiedzie przez środek cmen­tarza praw­dopodob­nie była kiedyś jego główną aleją. Trudno określić pier­wotne rozmi­ary tej nekropolii, jed­nak z pewnoś­cią była więk­sza niż obszar na jakim dzisiaj „rozrzu­cone” są pozostałości po nagrobkach.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Cmen­tarz zna­j­duje się przy pol­nej
drodze, dość daleko od cen­trum
miasta, na połud­nie od…
»»
 
Po raz pier­wszy zaz­nac­zono go
na planie fol­warku Borki z 1801 roku
w rejonie dzisiejszych…
»»
 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa