Huta Bardzyńska

huta-bardzynska

Huta Bardzyńska to niewielka wieś położona przy grun­towej drodze bieg­nącej z Kucin do Parzęczewa. Jej nazwa wzięła się od ist­niejącej tu na przełomie XVIIIXIX wieku huty szkła. Około 1792 roku w osadzie ulokowano kolonię olęder­ską. Słownik Geograficzny z końca XIX wieku podaje, że we wsi zna­j­dował się dom mod­l­itwy ewang. fil­ialny cmen­tarz i szkoła. W XIX i na początku XX wieku, wieś wraz z okolicznymi miejs­cowoś­ci­ami była licznie zamieszkana przez Niem­ców i Polaków wyz­na­nia ewan­gelick­iego. Według spisu powszech­nego z 1921 roku, protes­tanci stanow­ili 90% mieszkańców Huty Bardzyńskiej. W 1839 roku we wsi założono fil­iał ewangelicko-augsburski podległy parafii w Alek­sandrowie Łódzkim. Pięt­naś­cie lat później wznie­siono tu koś­ciół. Po tej wiejskiej świą­tyni nie pozostał już żaden ślad, możemy za to oglą­dać pozostałości po niewielkim cmen­tarzu. Podobne cmen­tarzyki, o różnym stop­niu zachowa­nia, zna­jdziemy w sąsied­nich wsi­ach: Mar­ci­nowie, Dąbrówce GórnejKaroli­nowie.

 


Gustaw Benke, Z dziejów parafii ewangelicko-luterańskiej w Alek­sandrowie [w:] Alek­san­drów wczo­raj i dziś, 1987

Filip Sul­mier­ski, Bro­nisław Chle­bowski, Władysław Walewski (red), Słownik Geograficzny Królestwa Pol­skiego i innych kra­jów słowiańs­kich, tom III, Warszawa 1882

Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

Krzysztof Paweł Woź­niak, His­to­ria szkłem pisana [w:] Ziemia Łódzka, nr 6/7/2008 (84/85)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Jeszcze pod koniec XVIII wieku
obszar dzisiejszego Alek­sandrowa
pokry­wały piaszczyste… »»
 
Na początku XIX wieku pod­jęto
próbę wprowadzenia Pod­dębic
na drogę nowego roz­woju…
 »»
 
Brużyca pojaw­iła się w źródłach
pisanych już w XIV wieku jako
wieś szlachecka podległa…
 »»
 
Budowa cukrowni przez braci
Wern­erów na zawsze odmieniła
obraz tej wsi
 »»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa