Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Hucie Bardzyńskiej

Cmen­tarz w Hucie Bardzyńskiej położony jest w niewielkim lesie na północ od wsi. Zachowało się na nim kilka nagrobków lub ich frag­men­tów, oraz duży grobowiec rodzinny, jed­nak obiekt jest tak zarośnięty dzikim bzem, że trudno jest się po nim swo­bod­nie poruszać. Jeden z nagrobków w formie betonowej obramówki znaleźć można w trawie, poza zakrza­c­zoną częś­cią cmen­tarza.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Cmen­tarz zna­j­duje się przy pol­nej
drodze, dość daleko od cen­trum
miasta, na połud­nie od…
»»
 
Trudno określić pier­wotne rozmi­ary
tej małej nekropolii, jed­nak była
ona z pewnoś­cią…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa