Koś­ciół ewangelicko-augsburski 
w Hucie Bardzyńskiej

huta bardzynska kirche

Koś­ciół w Hucie Bardzyńskiej. Zdję­cie pochodzi z cza­sopisma „Die Zeit im Bild” (nr 46, 16 listopada 1930 r.). Źródło: Bib­lioteka Cyfrowa Uni­w­er­sytetu Łódzkiego

Za datę pow­sta­nia koś­cioła ewangelicko-augsburskiego w Hucie Bardzyńskiej podaje się rok 1854. Praw­dopodob­nie był to skromny, drew­ni­any budynek („Słownik Geograficzny z końca XIX wieku mówi wręcz o domu mod­l­itwy). Biorąc pod uwagę fakt, że koś­ciół wznie­siony został dopiero 15 lat po założe­niu fil­i­ału w tej miejs­cowości, można przy­puszczać, że jego budown­ic­zowie musieli borykać się ze sporymi prob­le­mami orga­ni­za­cyjnymi i finan­sowymi. Jed­nak na zachowanym z lat między­wo­jen­nych zdję­ciu widz­imy dość okazałą (jak na warunki prow­incjon­alne) świą­tynię. Można przy­puszczać, że z biegiem lat pod­dawano ją rozbu­dowie. Obec­nie, po koś­ciele w Hucie Bardzyńskiej nie pozostał żaden ślad; w miejscu które wskazuje przed­wo­jenna mapa, stoją dziś domy mieszkalne. Trudno powiedzieć jaki los spotkał tę wiejską świą­tynię, i kiedy przes­tała ist­nieć. Wiadomo, że stała na swoim miejscu jeszcze w lat­ach między­wo­jen­nych, o czym mówi mapa WIG1930 roku.

 


Gustaw Benke, Z dziejów parafii ewangelicko-luterańskiej w Alek­sandrowie [w:] Alek­san­drów wczo­raj i dziś, 1987

Filip Sul­mier­ski, Bro­nisław Chle­bowski, Władysław Walewski (red), Słownik Geograficzny Królestwa Pol­skiego i innych kra­jów słowiańs­kich, tom III, Warszawa 1882

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Od momentu pow­sta­nia koś­cioła
w 1828 roku, bryła nie uległa
żad­nym prze­bu­dowom…
»»
 
Gmach wznie­siony został dzięki
pomocy właś­ci­cieli Pod­dębic
– rodz­iny Zakrzews­kich…
»»
 
Niewielki zbór prze­nie­siono tu
z Rudy Bugaj lub, jak chcą inne
źródła, z Alek­sandrowa…
»»
 
Koś­ciół w Rudzie sto­sunkowo
krótko służył ewan­ge­likom
z Brużycy i okolic…
»»
 
Pomysło­dawcą budowy był
Daniel Goltz, miejs­cowy
kupiec i właś­ci­ciel…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa