Huta Bardzyńska i oko­lice

Na prezen­towanej mapie, odpowiada­jącej obszarowi dawnego fil­i­ału ewan­gelick­iego w Hucie Bardzyńskiej (niegdyś sku­pi­a­jącego około 30 wsi i kolonii), zachowało się jedynie pięć zde­wastowanych cmen­tarzy. Po jed­nym z nich – zna­j­du­ją­cym się w miejs­cowości Karolinów – pozostał dziś tylko ziemny nasyp.

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa