Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Dąbrówce Górnej

Nekropo­lia w Dąbrówce Górnej położona jest na północ od drogi bieg­nącej przez wieś, w niewielkim zaga­jniku położonym wśród pól. Zna­jdziemy na nim kilka­naś­cie intere­su­ją­cych, zróżni­cow­anych nagrobków. Wśród nich są dwa duże rodzinne grobowce (jeden z przewró­coną płytą), niskie nagrobki z płytą położoną u wezgłowia, przewró­cone stelle z piaskowca, żelazny krzyż usad­owiony na kami­en­nej pod­stawie oraz pominiki otoc­zone met­alowymi, bogato zdo­bionymi płotkami. Jeden z nich otacza dobrze zachowany gran­i­towy grób z medalionem przed­staw­ia­ją­cyjm młodą kobi­etę. To jeden z najrzadziej wys­tępu­ją­cych ele­men­tów na wiejs­kich cmen­tarzach w okoli­cach Łodzi, a wartości dodaje mu fakt, iż nie jest zniszc­zony. Na cmen­tarzu możemy również znaleźć mogiłę oznac­zoną małym drew­ni­anym krzyżem pochodzą­cym z 1916 roku oraz studnię, przykrytą frag­mentem żelaznej kraty z ogrodzenia jed­nego z nagrobków. Nad nekropolią góruje duży drew­ni­any krzyż z wyrytą datą „1923”. Więk­szość inskrypcji pisana jest tzw „gotykiem”, wyłącznie w języku niemieckim.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Miejsce jest bardziej znane dzięki
zna­j­du­jącemu się obok cmen­tar­zowi
z okresu I wojny świa­towej…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa