Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Karoli­nowie

Na dawnym cmen­tarzu w Karoli­nowie nie zachowały się żadne nagrobki. O jego ist­nie­niu świad­czy tylko niskie, sztucznie usy­pane wzniesie­nie, na jakich lokowano niegdyś ewan­gelickie nekropolie. Być może ros­nąca na cmen­tarzu kępka dzikiego bzu oznacza miejsce czy­je­goś spoczynku. Obiekt położony jest wśród pol, na połud­nie od drogi prowadzącej przez wieś.

 


Obiekt odnaleziony dzięki wskazówkom ze strony www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Uwagę zwraca duży rodzinny
grobowiec, o formie niespo­tykanej
na innych tego typu…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa