Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Mar­ci­nowie

Dawny cmen­tarz w Mar­ci­nowie jest tak gęsto zarośnięty dzikim bzem, że w okre­sie let­nim nie da się wejść na jego teren. Obiekt położony jest w odległości około 80 metrów od zabu­dowań i łatwo zauważyć go z drogi bieg­nącej przez wieś. Na samym cmen­tarzu można zauważyć tylko jeden nagrobek – ma formę żelaznego krzyża osad­zonego na kami­en­nej pod­stawie z wyrytą datą „1885”(?). Szczególną uwagę zwraca brama cmen­tarna, o formie niespo­tykanej na innych tego typu obiek­tach. Żelazne skrzy­dła bramy i furtki o dość fan­tazyjnym ksz­tał­cie zamo­cow­ane są na drew­ni­anych słu­pach i zwieńc­zone belką o półkolistym ksz­tał­cie. W środ­kowej części tej belki zna­j­dował się niegdyś mały, drew­ni­any krzyż. Cała kon­strukcja jest dość wysoka (2,53 metry) i doskonale widoczna z drogi. Wokół cmen­tarza zachowały się również frag­menty ogrodzenia z siatki.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Już z ulicy widać spicza­sty hełm
dzwon­nicy, frag­menty muru oraz
filary bramy i furtki…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa