Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Starych Krasnodębach

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Starych Krasnodębach zna­j­duje się tuż przy asfal­towej drodze bieg­nącej do Parzęczewa, na niewielkim, zarośnię­tym wzniesie­niu. Uwagę zwracają trzy położone obok siebie nagrobki; na dwóch z nich można jeszcze odczy­tać przed­wo­jenne inskrypcje. Równie intere­su­jąca jest długa, niestety przewró­cona stella leżąca na prze­ci­wległej części cmen­tarza. Wśród bujnej roślin­ności znaleźć można jeszcze kilka zniszc­zonych nagrobków, frag­men­tów pom­ników i pros­tokąt­nych pod­murówek.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa