Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Kon­stan­tynowie Łódzkim

Kon­stan­tynowski cmen­tarz położony jest w połud­niowej części miasta, przy ulicy Łask­iej 51/53. Od momentu założe­nia w 1835 roku, był wspólny dla wszys­t­kich wyz­nań chrześ­ci­jańs­kich: część południowo-wschodnia należała do kato­lików, a północno-wschodnia do ewan­ge­lików. Niewielki plac zaj­mował również cmen­tarz dla osób wyz­na­nia pra­wosławnego. W 1899 roku nekropo­lia została pow­ięk­szona (na część katolicką i ewan­gelicką przez­nac­zono po dwie morgi), a w 1903 wydano roz­porządze­nie o jej ogrodze­niu. W 1930 cmen­tarz został ponownie pow­ięk­szony o plac ofi­arowany przez samorząd miejski.

Po zakończe­niu II wojny świa­towej obszar części protes­tanck­iej uległ znaczącej redukcji na rzecz części katolick­iej i ten pro­ces trwa do dzisiaj. Pomiędzy współczes­nymi pol­skimi nagrobkami możemy znaleźć jeszcze stare nagrobki niemieckie, jed­nak najwięcej z nich zobaczymy w północno-wschodniej, dość już opus­tosza­łej części cmen­tarza. Zna­j­dują się tam najs­trasze, najbardziej intere­su­jące obiekty; wśród nich możemy zobaczyć wysokie, bogato zdo­bione stelle z piaskowca lub gran­itu, krzyże o roślin­nej orna­men­tyce, niskie nagrobki przykryte sze­rokimi pły­tami, oraz met­alowe ogrodzenia o for­mach geometryczno-roślinnych.

W lat­ach 80 przys­tą­pi­ono do budowy katolick­iej kapl­icy cmen­tarnej przy ulicy Łask­iej; według jed­nego z planów miała ona stanąć na zde­wastowanej, protes­tanck­iej części cmen­tarza. Ostate­cznie, na skutek braku porozu­mienia z parafią ewan­gelicką, odstą­pi­ono od tego pomysłu. Nekropo­lia mimo postępu­jącej degradacji zachowała swój pier­wotny ksz­tałt; wciąż ma formę wydłużonego pros­tokąta, można również dostrzec bieg­nącą przez jego środek główną aleję. Od strony północno-wschodniej otacza ją mur. Do dziś podzi­wiać możemy również nieliczny, zachowany star­o­drzew – głównie akacje i kasz­tanowce, niek­tóre gęsto pokryte wiecznie zielonym bluszczem.

 


Anna Lewkowska, Woj­ciech Wal­czak, Zabytkowe cmen­tarze i mogiły w Polsce. Wojew­ództwo łódzkie, Warszawa 1999

Maria Nartonowicz-Kot (red), Kon­stan­tynów. Dzieje miasta, Łódź 2006

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Cmen­tarz wyty­c­zono w 1821 roku
i do dziś jest czynny. W XIX wieku
zaj­mował znacznie…
»»
 
Po raz pier­wszy zaz­nac­zono go
na planie fol­warku Borki z 1801 roku
w rejonie dzisiejszych…
»»
 
Do bazpłat­nego nada­nia ziemi
pod cmen­tarz, Starzyński
zobow­iązał się w umowie…
»»
 
Na cmen­tarzu znaleźć można
kilka­dziesiąt nagrobków, głównie
z końca XIX wieku i …
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa