Domy robot­nicze tkalni wyrobów wełnianych 
w Kon­stan­tynowie Łódzkim

Ciąg pię­ciu dawnych domów robot­niczych zna­j­duje się w Kon­stan­tynowie przy ulicy Łaben­tow­icza. Zostały ufun­dowane przez rodz­inę Eis­ertów, właś­ci­cieli okaza­łej tkalni położonej przy ulicy Łódzkiej. Budowa trwała w lat­ach 18991900. Każdy z domów wznie­siony został na planie pros­tokąta, jest pię­ciowosiowy, posi­ada jedno piętro, i przykryty jest dwus­pad­owym dachem z niewielką fac­jatką w cen­tral­nej części budynku (zachowaną już tylko w dwóch domach). Pokryta tynkiem elewacja ozdo­biona jest prostymi lizenami i płyci­nami. Okna zakońc­zone są półkoliś­cie. Na ścianach bocznych zna­j­dują się dodatkowe klatki schodowe prowadzące do zna­j­du­ją­cych się na piętrze mieszkań (być może dobu­dowane zostały w późniejszych lat­ach).

 


Maria Nartonowicz-Kot (red), Kon­stan­tynów. Dzieje miasta, Łódź 2006

Krzysztof Bara­nowski, Kat­a­log zabytków budown­ictwa prze­mysłowego w Polsce. Tom 4 Wojew­ództwo łódzkie, Zeszyt 8: Powiaty Brzeziny i Łódź, 1974

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa