Domy tkaczy w Kon­stan­tynowie Łódzkim

W Kon­stan­tynowie do dziś można zobaczyć charak­terysty­czne budynki nazy­wane „domami tkaczy”. Ich kon­strukcja jest bardzo podobna; zazwyczaj są parterowe, zbu­dowane na planie pros­tokąta, przedzielone sienią i przykryte dwus­pad­owym dachem. W okre­sie pow­stawa­nia miasta, tego typu domy wznosili pier­wsi kon­stan­tynowscy suki­en­nicy. Zna­j­dowały się w nich zarówno pomieszczenia mieszkalne jak i warsz­taty. Rzecz jasna, na przestrzeni blisko dwóch wieków, domy te uległy pewnym przek­sz­tałce­niom (lub były wznos­zone od nowa), jed­nak ich bryła nie uległa więk­szym zmi­anom. Najwięcej z nich zachowało się przy ulicy Jana Pawła II, Łódzkiej, oraz przy pla­cach: Koś­ciuszki i Wol­ności.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Najwięcej tego typu domów
wznie­siono w pier­wszym okre­sie
ist­nienia miasta, w lat­ach»»
 
W Ozorkowie znaleźć można dwa
rodzaje budynków określanych
mianem „domów tkaczy”… »»
 
Zachowało się tu najwięk­sze
skupisko trady­cyjnych domów
rzemieśl­niczych»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa