Kon­stan­tynów Łódzki i oko­lice

Lokację Kon­stan­tynowa odróż­nia od lokacji innych osad prze­mysłowych w regionie fakt, iż przeprowad­zona została na tere­nie już zamieszkałym. Inne osady fab­ryczne zakładano albo w sąsiedztwie starych miast (Łódź, Zgierz) albo na ter­e­nach nieza­mieszkanych (Alek­san­drów). Mikołaj Okołow­icz pozbawił praw do gruntu doty­chcza­sowych mieszkańców Żabic i zmusił do przeprowadzki do innych wsi leżą­cych w jego włoś­ci­ach – Rszewa, Rszewka, Niesięcina, Sre­brnej lub Żabiczek. Tym samym, wieś, o której pier­wsze wzmi­anki pochodzą z 1364 roku, przes­tała ist­nieć. W jej miejscu pojaw­iła się osada fab­ryczna, pod­nie­siona wkrótce do rangi miasta prze­mysłowego.

Okołow­icz po raz pier­wszy wys­tąpił z prośbą do Komisji Wojew­ództwa Mazowieck­iego o nadanie praw miejs­kich swo­jej osadzie w 1824 roku. Być może chcąc przyspieszyć pro­ce­dury admin­is­tra­cyjne, patronem miejs­cowości wybrał carskiego brata, Wielkiego Księ­cia Kon­stan­tego. O skuteczności takich dzi­ałań zapewne przekonał się obser­wu­jąc poczy­na­nia Rafała Bratoszewskiego w pob­liskim Alek­sandrowie. Po kilku lat­ach, 31 VIII 1830 roku, Kon­stan­tynów stał się miastem.

Lokację Kon­stan­tynowa odróż­nia od lokacji innych osad prze­mysłowych w regionie fakt, iż przeprowad­zona została na tere­nie już zamieszkałym. Inne osady fab­ryczne zakładano albo w sąsiedztwie starych miast (Łódź, Zgierz) albo na ter­e­nach nieza­mieszkanych (Alek­san­drów). Mikołaj Okołow­icz pozbawił praw do gruntu doty­chcza­sowych mieszkańców Żabic i zmusił do przeprowadzki do innych wsi leżą­cych w jego włoś­ci­ach – Rszewa, Rszewka, Niesięcina, Sre­brnej lub Żabiczek. Tym samym, wieś, o której pier­wsze wzmi­anki pochodzą z 1364 roku, przes­tała ist­nieć. W jej miejscu pojaw­iła się osada fab­ryczna, pod­nie­siona wkrótce do rangi miasta prze­mysłowego.

Okołow­icz po raz pier­wszy wys­tąpił z prośbą do Komisji Wojew­ództwa Mazowieck­iego o nadanie praw miejs­kich swo­jej osadzie w 1824 roku. Być może chcąc przyspieszyć pro­ce­dury admin­is­tra­cyjne, patronem miejs­cowości wybrał carskiego brata, Wielkiego Księ­cia Kon­stan­tego. O skuteczności takich dzi­ałań zapewne przekonał się obser­wu­jąc poczy­na­nia Rafała Bratoszewskiego w pob­liskim Alek­sandrowie. Po kilku lat­ach, 31 VIII 1830 roku, Kon­stan­tynów stał się miastem.

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa