Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Bechcicach-Kolonii

Cmen­tarz w Bechcicach-Kolonii zna­j­duje się na połud­nie od wsi, na widocznym z daleka, sporym wzniesie­niu. Możemy dostać się do niego idąc polna drogą odchodzącą od głównej drogi bieg­nącej przez Bech­cice. Miejsce jest bardziej znane dzięki cmen­tar­zowi wojen­nemu z 1914 roku w którym spoczywa ponad 120 żołnierzy armii niemieck­iej i rosyjskiej. Brama cmen­tarna z 1935 roku i nagrobki żołnier­skie pojawią się przed oczyma zwiedza­ją­cych jako pier­wsze. Cmen­tarz cywilny jest straszy, pochodzi praw­dopodob­nie z początku z XIX wieku i zna­j­duje się nieco dalej, tuż za wysokim obeliskiem wyz­nacza­ją­cym kraniec cmen­tarza wojen­nego. Zna­jdziemy na nim kilka zde­wastowanych nagrobków o różnej formie, w tym jeden otoc­zony żelaznym płotkiem. Spoczywa w nim właś­ci­ciel dawnej cegielni w Bech­ci­cach. Co ciekawe, pochówków na cmen­tarzu dokony­wano także po II wojnie świa­towej, o czym świad­czą dwa współczesne krzyże sto­jące na tere­nie nekropolii wojen­nej.

 


Janusz Ziarnik, Cmen­tarz wojenny w Bech­ci­cach koło Lutomier­ska [w:] Na sier­adz­kich szlakach, nr 1/2006

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Trudno określić pier­wotne rozmi­ary
tej małej nekropolii, jed­nak była
ona z pewnoś­cią…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa