Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Flo­ren­tynowie

To jeden z nielicznych zad­banych wiejs­kich cmen­tarzy w okoli­cach Łodzi. Należy szukać go na osiedlu domów jed­norodzin­nych we Flo­ren­tynowie, przy jed­nej z piaszczystych dróg. Na cmen­tarzu zna­jdziemy kilka­dziesiąt wyrażnie zarysowanych mogił ziem­nych, w więk­szości przy­s­tro­jonych sztucznymi kwiatami i zniczami. Szczególną uwagę zwraca duża betonowa rama otacza­jąca kilka tego typu mogił. Oprócz tego, na cmen­tarzu zna­j­duje się kilka „opasek” z pły­tami postaw­ionymi u wezgłowia, jeden współczesny nagrobek z las­tryko i duży drew­ni­any krzyż poma­lowany na zielono. Na niek­tórych pły­tach nagrob­nych zobaczymy napisy w języku pol­skim.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa