Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Kon­stan­tynówku

Dawny cmen­tarz w Kon­stan­tynówku położony jest na połud­nie od drogi 710 prowadzącej z Kon­stan­tynowa Łódzkiego do Lutomier­ska, w gęsto zarośnię­tym zaga­jniku. Prowadzi do niego wąska, wyłożona betonowymi pły­tami droga, następ­nie przecina go i bieg­nie dalej, w stronę doliny Neru. Na samym cmen­tarzu można zobaczyć jedynie kilka nagrobków w formie betonowych opasek oraz jedną mogiłę ziemną, obfi­cie przy­s­tro­joną sztucznymi kwiatami i zniczami. W północno-wschodnim rogu dawnej nekropolii zauważyć można też niski, pros­tokątny destrukt, być może będący pozostałoś­cią po słupie ogrodzeniowym. Poza bieg­nącą przez środek zaga­jnika drogą, pokry­wa­jącą się praw­dopodob­nie z główną aleją cmen­tarną, pier­wotny układ cmen­tarza uległ całkowitemu zatar­ciu. Charak­terysty­cznym ele­mentem tego miejsca jest wsze­chobecny bluszcz, gęsto pokry­wa­jący więk­szość ros­ną­cych tu drzew.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Już z ulicy widać spicza­sty hełm
dzwon­nicy, frag­menty muru oraz
filary bramy i furtki…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa