Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Nowym Stanisła­wowie

Dawny cmen­tarz w Nowym Stanisła­wowie położony jest przy grun­towej drodze odchodzącej na zachód od drogi bieg­nącej między Lutomier­skiem a Beł­dowem. Zachowało się na nim kilka nis­kich, betonowych „opasek” wyz­nacza­ją­cych granice mogiły oraz kilka innych destruk­tów. Wśród nich, na najwięk­szą uwagę zasługuje uła­many, sze­roki, met­alowy krzyż (bez belki poprzecznej) umieszc­zony na betonowym pos­tu­men­cie. Na cmen­tarzu zachowało się także kilka dobrze zarysowanych ziem­nych mogił; na jed­nej z nich możemy zobaczyć (wprawdzie przewró­cony) drew­ni­any krzyż z met­alową tabliczką.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Uwagę zwraca duży rodzinny
grobowiec, o formie niespo­tykanej
na innych tego typu…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa