Koś­ciół rzymskokatolicki 
w Konstantynowie-Srebrnej

Dawna wieś Sre­brna była od początku XIX wieku zasied­lana przez Niem­ców wyz­na­nia katolick­iego. W 1887 roku, we wsi wznie­siono intere­su­jący neogo­ty­cki koś­ciół według pro­jektu Ignacego Markiewicza. Świą­ty­nia jest niewielka, posi­ada jedną nawę, z zewnątrz przyle­gają do niej dwie zakrystie. Ściany zbu­dowane są z czer­wonej, nieo­tynkowanej cegły. Dach jest dwus­pad­owy, domin­uje nad nim wysoka fasada zwieńc­zona wieży­czką ze spicza­stym hełmem. Koś­ciół kon­sekrował w 1890 roku arcy­biskup warsza­wski Teofil Choś­ciak Popiel.

W 2004 roku koś­ciół został grun­townie wyre­mon­towany i rozbu­dowany: pow­ięk­szono budynek, wymieniono dach, wybu­dowano nową dzwon­nicę i odrestau­rowano ogrodze­nie. Odnowiono również całe wnętrze, zbu­dowano nowy chór i przeprowad­zono kap­i­talny remont organów.Ciekawostką są dwie płyty nagrobne rosyjs­kich żołnierzy poległych w cza­sie „Oper­acji łódzkiej” w 1914 roku, wmurowane w filar ogrodzenia, tuż przy dzwon­nicy. Autorem pro­jektu rozbu­dowy była pra­cow­nia architek­ton­iczna Marciniak i Witaszek.

Wnętrza świą­tyni prezen­tują się równie intere­su­jąco. Zwraca uwagę neogo­ty­cki ołtarz z domieszką form neoro­mańs­kich, z umieszc­zonym cen­tral­nie obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. We wnękach nad wejś­ci­ami do zakrys­tii zna­j­dują się mal­owane na tynku obrazy przed­staw­ia­jące św. Rocha i św. Izy­dora. Półokrągłe okna zdo­bią współczesne, fig­u­ralne witraże. Na chórze zna­j­dują się, pochodzące z XIX wieku, mechan­iczne 3-głosowe organy bez pedału, zbu­dowane przez firmę Krukowski i Syn z Piotrkowa Try­bunask­iego. Pod ścianami ustaw­ione są dwa rzędy ławek. Do zabytków stanow­ią­cych włas­ność parafii należy również drew­ni­any krzyż ołtar­zowy o schod­kowej pod­stawie z napisem: „X. Kalicki 1918 r.” i met­alowym wiz­erunk­iem Chrys­tusa, XIX-wieczna pos­re­brzana mon­strancja w ksz­tał­cie promie­ni­u­jącej tar­czy oraz sre­brny kielich i puszka z początku XX wieku.

Obec­nie Sre­brna jest częś­cią Kon­stan­tynowa Łódzkiego. Koś­ciół możemy znaleźć przy ulicy Koś­ciel­nej 9, zna­j­du­jącej się na połud­nie od prowadzącej do Łodzi drogi nr 710.

 


Urszula Kurz, Rafał Leszczyński, Koś­cioły archi­diecezji łódzkiej: nasze dziedz­ictwo, tom 1, Łódź 2010

Strona inter­ne­towa archi­diecezji łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/new/par2.php?info=1&p_id=214

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa