Pas­torówka w Kon­stan­tynowie Łódzkim

konstantynow pastorowka2

Budynek dawnej pas­torówki w Kon­stan­tynowie zna­j­duje się obok koś­cioła. Jest to niewielki, murowany budynek z wysokim pod­daszem. Przed drzwiami wejś­ciowymi zna­j­duje się drew­ni­ana weranda.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Niegdyś łęczy­cki dom parafi­alny
mieś­cił w swoich murach również
szkołę ewan­gelicką…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa