Tkalnia wyrobów wełnianych 
rodziny Eis­ertów / braci Schweikertów 
w Kon­stan­tynowie Łódzkim

Przy ulicy Łódzkiej 27 zna­j­duje się budynek najwięk­szego zakładu włóki­en­niczego w Kon­stan­tynowie. Jego masy­wna bryła do dzisiaj jest jed­nym z najbardziej charak­terysty­cznych obiek­tów w mieś­cie. His­to­ria tego budynku zaczęła się w 1893 roku, kiedy to członek jed­nej z najzamożniejszych łódz­kich rodzin fab­rykanc­kich, Karol Eis­ert, zakupił trzy dzi­ałki przy ulicy Łódzkiej. Dość szy­bko wznie­siono tam dwupiętrową tkalnię, mag­a­zyny i budynki pomoc­nicze. Tkalnia spec­jal­i­zowała się w pro­dukcji lek­kich i cięż­kich tkanin weł­ni­anych. Na początku XX wieku zatrud­ni­ała aż 198 pra­cown­ików. To dla nich w lat­ach 18991900 zbu­dowano pięć jednopiętrowych domów robot­niczych. Planowano również zbu­dować szkołę, jed­nak trudna sytu­acja eko­nom­iczna przed­siębiorstwa, zmusiła właś­ci­cieli do zaniecha­nia tego pomysłu. W lat­ach 19051907 tkalnia była zamknięta, a w następ­nym roku obiekty produkcyjno-gospodarcze zostały sprzedane innym łódzkim prze­mysłow­com, bra­ciom Rober­towi i Oskarowi Schweik­ert. Transakcja opiewała na sumę 46 tysięcy rubli. Wkrótce rozbu­dowano i zmod­ern­i­zowano główny budynek fab­ryczny. Jeszcze przed I wojną świa­tową zamierzano również zmech­a­ni­zować zakład (poprzez zain­stalowanie loko­mo­bili parowej i krosien mechan­icznych), jed­nak planów nie udało się zre­al­i­zować. Pod koniec okresu między­wo­jen­nego tkalnia dys­ponowała 94 kros­nami ręcznymi i zatrud­ni­ała 82 osoby. Zaj­mowała się między innyni pro­dukcją chus­tek jesienno-zimowych.

W cza­sie II wojny świa­towej fab­rykę przek­sz­tał­cono w obóz prze­siedleńczy. Przez jej mury przeszło w sumie ponad 42 tysiące ludzi. Trag­iczne wydarzenia tych cza­sów upamięt­nia głaz ustaw­iony od strony ulicy Łódzkiej.

 


Maria Nartonowicz-Kot (red), Kon­stan­tynów. Dzieje miasta, Łódź 2006

Krzysztof Bara­nowski, Kat­a­log zabytków budown­ictwa prze­mysłowego w Polsce. Tom 4 Wojew­ództwo łódzkie, Zeszyt 8: Powiaty Brzeziny i Łódź, 1974

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Środki na uru­chomie­nie firmy
uzyskał dzięki ożenkowi z córką
swo­jego pra­cow­dawcy…
»»
 
Fab­ryka braci Schlösserów
była pier­wszym dużym zakła­dem
włóki­en­niczym w okręgu…
»»
 
W 1825 roku Zachert otrzy­mał
od władz rzą­dowych pięć placów
przy ulicy Zakręt i…
»»
 
Na przełomie XIX i XX wieku
była to najwięk­sza fab­ryka
włóki­en­nicza w Zgierzu…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa