Dom majstrów zakładu Schlösserów w Ozorkowie

ozorkow dom majstrow

Budynek dawnego domu majstrów zakładów schlösserows­kich zbu­dowany został w połowie XIX wieku i reprezen­tuje styl klasy­cysty­czny. Mieści się przy ulicy Listopad­owej 6c. Piętrowy, sied­mioosiowy budynek wznie­siono na planie pros­tokąta i przykryto dwus­pad­owym dachem pozbaw­ionym naczółków. Po obu stronach od otworu drzwiowego, przez wysokość całego frontu ciągną się dwa pilas­try. Front ozd­abi­ają również gzyms pośredni i dwa gzymsy podok­i­enne. W cen­tral­nej części dachu zna­j­duje się niewielka fac­jata.

Pier­wot­nie budynek przez­nac­zony był na mieszka­nia dla pra­cown­ików admin­is­tracji i tech­ników z przędzalni. Obec­nie pełni funkcję kamienicy czyn­szowej.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa