Dom Otto Weigert­nera w Ozorkowie

ozorkow dom weigertnera

Okazały dom sto­jący przy ulicy Listopad­owej 16 wznie­siony został pod koniec XIX wieku przez ozorkowskiego kupca Otto Weigert­nera. Jest to piętrowy budynek wznie­siony na planie pros­tokąta. Szczególną uwagę zwraca cen­tral­nie umieszc­zona, półkoliś­cie zwieńc­zona fac­jata wybi­ja­jąca się ponad linię dachu. Front budynku ozd­abia półkolisty ryza­lit z niewielkim balkonem ulokowanym na jego szczy­cie. Na parterze zna­j­duje się rząd dziewię­ciu okien o zróżni­cow­anym ksz­tał­cie; u pod­staw każdego z nich umieszc­zono pros­tokątne płyciny. 

W budynku zna­j­dują się obec­nie pomieszczenia należące do ozorkowskiego urzędu miasta.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

Paweł Andrzej Górny, Robert Sebas­t­ian Łuczak, Dzieje Ozorkowa na pod­stawie his­torii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa