Dom rodziny Weilów w Ozorkowie

ozorkow dom weilow

Sto­jący przy ulicy Wyszyńskiego 2 dom jest jed­nym z najs­tarszych budynków w mieś­cie. Wznie­siony został w 1825 roku przez Karola Teodora Weila, założy­ciela pier­wszej w mieś­cie apteki. Weilowie byli znaną w Warsza­wie rodz­iną o trady­c­jach aptekars­kich.

Budynek prezen­tuje styl klasy­cysty­czny; jest piętrowy, trzy­nas­toosiowy i przykryty dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Środ­kowa część domu, zwieńc­zona trójkąt­nym, gzym­sowanym portykiem jest cofnięta wzglę­dem sym­e­trycznych skrzy­deł budynku. Na piętrze zachował się ory­gi­nalny ksz­tałt okien. Jest to również najbardziej okazały przykład domu łączącego funkcję mieszkalna z funkcją usłu­gową.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa