Dom rodziny Wern­erów w Ozorkowie

ozorkow dom wernerow

Drew­ni­any budynek wybu­dowany został przez nestora ozorkows­kich Wern­erów, Chris­tiana Wil­helma1821 roku. Jest jed­nym z najs­tarszych domów w Ozorkowie. Cho­ciaż Wernerowie z cza­sem zaczęli dys­ponować ogrom­nym majątkiem pozwala­ją­cym im na przeprowadzkę do lep­szego domu, nie wyprowadzili się z tego budynku. Żona Wil­helma, Matylda, podarowała go swo­jej córce Hele­nie, która z kolei przekazała go w ślub­nym wianie swo­jej córce Zofii. Jej mąż, znany ozorkowski lekarz Adolf Legis mieszkał w nim aż do śmierci w 1934 roku.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa