Dom służą­cych pałacu Schlösserów w Ozorkowie

ozorkow dom sluzacych

Skromny budynek zna­j­du­jący się przy ulicy Listopad­owej 6d zbu­dowany został przez Schlösserów w drugim ćwierćwieczu XIX wieku. Przez­nac­zony był dla służby pracu­jącej w pob­liskim pałacu. Jest to parterowy, pię­cioosiowy dom przykryty dwus­pad­owym dachem i ozdo­biony wys­tawką zna­j­du­jącą się tuż nad wejś­ciem (obec­nie jest ono zamurowane). Po obu stronach dawnego wejś­cia ciągną się wysokie pilas­try.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa