Domy tkaczy w Ozorkowie

W XIX wieku zabu­dowa Ozorkowa była w więk­szości drew­ni­ana. Jeszcze w 1857 roku stały w mieś­cie jedynie 24 murowane budynki, co stanow­iło 5% ogółu domów. Więk­szość ozorkowian mieszkała w drew­ni­anych, parterowych domach o naczółkowym dachu kry­tym dachówką lub gontem. Wewnątrz zna­j­dował się butelkowy komin wyko­nany z gliny. Domy te pełniły rolę zarówno mieszkalną i jak i miejsca pracy: warsz­tat mieś­cił się od frontu, zaś izba mieszkalna od strony pod­wórka. Przedzielony sienią dom zamieszki­wany był najczęś­ciej przez dwie rodziny. Pier­wsze budynki wznos­zone pod nad­zorem właś­ci­ciela osady miały jed­nakową kon­strukcję, w lat­ach późniejszych ich ksz­tałt zaczął się różni­cować.

W Ozorkowie znaleźć można dwa rodzaje budynków określanych mianem „domów tkaczy”. Choć oba mają podobną bryłę, różnią się budul­cem (skrom­niejsze wznos­zono z drewna, bardziej okazałe z cegieł). Część z nich posi­ada również fac­jatę w środ­kowej części dachu, w której mieści się dodatkowe mieszkanie. Do dziś przetr­wało w mieś­cie jeszcze kilka­naś­cie trady­cyjnych domów rzemieśl­niczych, pochodzą­cych z połowy lub końca XIX wieku. Ich stan tech­nicznych bywa najczęś­ciej bardzo zły. Najwięcej z nich zachowało się na uli­cach Wyszyńskiego i Listopad­owej. 

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

Marek Kole­jwa, Ocena wartości kul­tur­owych miasta Ozorkowa, Łódź 1984

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Najwięcej tego typu domów
wznie­siono w pier­wszym okre­sie
ist­nienia miasta, w lat­ach»»
 
Zachowało się tu najwięk­sze
skupisko trady­cyjnych domów
rzemieśl­niczych»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa