Kan­tor zakładu Schlösserów w Ozorkowie

Budynek zna­j­du­jący się przy ulicy Listopad­owej 6b mieś­cił niegdyś kan­tor handlu hur­towego zakładów należą­cych do rodziny Schlösserów. Jest to niewielki, parterowy budynek wznie­siony na planie pros­tokąta, pię­cioosiowy, przykryty dwus­pad­owym dachem. Posi­ada ośmiok­wa­terowe, półkoliś­cie zwieńc­zone okna. Jego front jest boniowany i zwieńc­zony pro­filowanym gzym­sem. Do dziś zachowały się bogato wyposażone wnętrza: zdo­biona boaz­e­ria i kasetonowy sufit.

W lat­ach między­wo­jen­nych, wnętrza kan­toru były ulu­bionym miejscem wypoczynku Natalii Schlösser, wdowy po Karolu i spad­ko­bier­czyni rodzin­nych zakładów. Siedząca w oknie, spędza­jąca czas głównie na szy­dełkowa­niu starsza pani nazy­wana była przez ówczes­nych ozorkowian „naszą bab­cią schlösserową”.

W budynku mieści się dziś czytel­nia bib­lioteki pub­licznej.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

Paweł Andrzej Górny, Robert Sebas­t­ian Łuczak, Dzieje Ozorkowa na pod­stawie his­torii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa