Motar­nia Schlösserów w Ozorkowie

ozorkow motarnia

Piętrowy budynek dawnej przędzalni sto­jący przy ulicy Listopad­owej zbu­dowany został przez Friedricha Schlössera w lat­ach 30-tych XIX wieku. Posi­ada klasy­cysty­czną, sześ­cioosiową elewację. Szczególną uwagę zwracają ozdobne płyciny z płasko­rzeźbami przed­staw­ia­ją­cymi gryfy, umieszc­zone pomiędzy półkoliś­cie zakońc­zonymi otworami drzwiowymi. Obie kondy­gnacje odd­ziela ozdobny gzyms.

ozorków gryfy na motarniGryfy na fron­towej ścianie motarni.

Pier­wot­nie na piętrze budynku zna­j­dowała się hala pro­duk­cyjna, a na parterze skład, kan­tor i sklep fab­ryczny. Co ciekawe, w jed­nym z pomieszczeń Schlösser zor­ga­ni­zował kasę chorych dla robot­ników pracu­ją­cych w jego zakładach (w owych cza­sach żaden fab­rykant nie prze­jaw­iał takiej troski o zdrowie swoich pra­cown­ików).

Nazwa „motar­nia” uży­wana w odniesie­niu do tego budynku, jest niczym innym jak archaicznym określe­niem przędzalni.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
W 1893 roku, łodzki fab­rykant
Karol Eis­ert zakupił trzy dzi­ałki
przy ulicy Łódzkiej…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa