Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Bąd­kowie

badkow cmentarz2

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Bąd­kowie zna­j­duje się wśród pól na połud­nie od wsi, z dala od zabu­dowań. Aby do niego trafić, należy szukać zaga­jnika położonego na zachód od pol­nej drogi bieg­nącej od Bąd­kowa do Swo­body. Na cmen­tarzu nie zachowały się żadne nagrobki ani mogiły ziemne. Obec­ność nekropolii zdradza jedynie zarys wału ziem­nego i kępy dzikiego bzu.

Jego szczątkowy stan zachowa­nia może wynikać z faktu, iż już w okre­sie między­wo­jen­nym (lub wcześniej) przes­tał być użytkowany. W spisie nieru­chomości zgier­skiej parafii ewan­gelick­iej z 1920 roku, cmen­tarz opisany jest jako „nieuży­wany”.

 


Edyta-Klink Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa