Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Katarzynowie

Cmen­tarz położony jest na skraju lasu roz­cią­ga­jącego się na północ od wsi, tuż przy drodze prowadzącej w stronę trasy nr 708. Ulokowany jest na planie trapezu. Najłatwiej można rozpocz­nać go dzięki kilku zachowanym betonowym słup­kom oraz frag­men­towi siatki. Część słup­ków wciąż stoi, jed­nak więk­szość z nich leży na ziemi lub została całkowicie usunięta z terenu cmen­tarza. W porów­na­niu do innych wiejs­kich nekropolii, obiekt w Katarzynowie nie jest położony ani na sztucznym, ani na nat­u­ral­nym wzniesienu. Na jego tere­nie zachował się tylko frag­ment jed­nego nagrobka.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa