Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Pustkowej Górze

His­to­ria tego cmen­tarza może się­gać nawet lat 80 XVIII wieku. W owym cza­sie, obszar obec­nej wsi Pustkowa Góra wchodził w skład dóbr chociszews­kich i zna­j­dował się w rękach zakonu sióstr Nor­ber­tanek z Łęczycy. W 1784 roku siostry założyły Pustkową Górę i zasiedliły ją Olę­drami. Cmen­tarz dawnych osad­ników jest dziś opuszc­zony i zde­wastowany. Wyróż­nia się w kra­jo­bra­zie jako kępa drzew i krzewów położona wśród pól uprawnych. Jego obec­ność zdradzają również, widoczne z daleka, dwa ceglane filary dawnej bramy cmen­tarnej. Na tere­nie nekropolii zna­jdziemy kilka­naś­cie frag­men­tów zde­wastowanych nagrobków (niek­tóre z wciąż czytel­nymi inskrypc­jami), rozkopane groby oraz głęboką na kilka­naś­cie metrów (niez­abez­piec­zoną!) studnię. Ponoć w pob­liskim ośrodku jeździeckim można zobaczyć met­alowe skrzy­dła bramne wiszące niegdyś na ceglanych fila­rach.

 


Jakub Gold­berg, Osad­nictwo olę­dreskie w dawnym wojew­ództwie łęczy­ckim i sier­adzkim [w:] Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Nauki humanistyczno-społeczne Seria I Zeszyt 5, Łódź 1957

Między Bzurą a Nerem. Prze­wod­nik turysty­czny, Łódź 2008

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa