Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Słowiku

slowik cment2

Cmen­tarz zna­j­duje się cen­tral­nej części miejs­cowości Słowik, na tere­nie ogród­ków dzi­ałkowych. W jego bliskim sąsiedztwie prze­b­iega droga kra­jowa nr 91. His­to­ria tego cmen­tarza może się­gać nawet 1784 roku. Wów­czas do Słowika, leżącego w dobrach pod­stolego brzez­ińskiego Jana Szcza­w­ińskiego, wprowadzili się pier­wsi olę­drzy. Dziś miejsce spoczynku kolonistów jawi się jako ogromne skupisko dzikiego bzu. Cmen­tarz jest zakrza­c­zony do tego stop­nia, że swo­bodne poruszanie się po nim jest niemożliwe. Wśród zarośli można zauważyć kilka frag­men­tów nagrobków, przede wszys­tkim kami­en­nych obramowań. Co ciekawe, od strony północ­nej zachował się frag­ment met­alowej bramy.

 


Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa