Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Tkaczewskiej Górze

W Tkaczewskiej Górze zna­j­duje się jeden z najwięk­szych wiejs­kich cmen­tarzy ewan­gelic­kich w regionie łódzkim. Jego powierzch­nia zaj­muje obszar zbliżony do kwadratu o wymi­arach 80 × 80 metrów. Obiekt położony jest na wyraźnym w wzniesie­niu, w lesie na połud­niowy wschód od wsi. Prowadzi do niego wąski dukt odchodzący prostopa­dle od głównej drogi bieg­nącej przez Tkaczewską Górę. Na cmen­tarzu zachowały się trzy (zbu­dowane z czer­wonej cegły) filary bramy i furki cmen­tarnej oraz kilka­dziesiąt zniszc­zonych nagrobków i ziem­nych mogił. Część piaskow­cowych płyt posi­ada, wciąż możliwe do odczy­ta­nia, inskrypcje napisane w języku niemieckim. Zde­cy­dowana więk­szość nagrobków prezen­tuje jed­nak formę kami­en­nej obramówki (niekiedy z ozdob­nym fryzem). Warto zwró­cić uwagę na piękny dębowy drze­wostan, wyróż­ni­a­jący nekropolię wśród sos­nowego lasu. Być może w przeszłości wzniesie­nie było pozbaw­ione drzew; wów­czas cmen­tarz mógł być widoczny z niemal każdego miejsca we wsi.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu zna­jdziemy dziś
kilka­dziesiąt mogił ziem­nych,
przy­s­tro­jonych kwiatami…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa