Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
we Władysła­wowie

Miejs­cowy cmen­tarz położony jest w dużym zaga­jniku na północ od głównej drogi bieg­nącej przez wieś. Do dziś przetr­wały na nim trzy betonowe filary od bramy i furtki cmen­tarnej, wał ziemny otacza­jący nekropolię, masy­wny, pozbaw­iony belki poprzecznej krzyż cmen­tarny oraz kilka nagrobków. Uwagę zwraca wysoka, prawie dwumetrowa stella z 1886 roku ozdo­biona goty­ckim liter­nictwem i moty­wami roślin­nymi. Tuż obok zna­j­duje się ciekawy, półokrągły nagrobek z żelaznymi sto­jakami na znicze. Na tere­nie cmen­tarza można doszukać się dużej ilości mogił ziem­nych, dość dobrze wyróż­ni­a­ją­cych się wśród liści, oraz kilka kami­en­nych obramowań grobów. Zachowane na nagrobkach inskrypcje pozwalają stwierdzić, że ostatni pochówek miał miejsce jeszcze po drugiej wojnie świa­towej.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Już z ulicy widać spicza­sty hełm
dzwon­nicy, frag­menty muru oraz
filary bramy i furtki…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa