Dwór rodziny Wern­erów w Skot­nikach

skotniki dwor

Majątek ziem­ski w Skot­nikach aż do połowy XX wieku był włas­noś­cią rodziny Wern­erów. Pamiątką po ich obec­ności jest okazały, klasy­cysty­czny dwór sto­jący w zachod­niej części wsi. Budynek jest opuszc­zony i zde­wastowany, jed­nak wciąż urzeka swoją architek­turą. Cen­tralną, piętrową część dworu wyróż­nia rząd pilas­trów ciągną­cych się przez całą wysokość budynku oraz ryza­lit zwieńc­zony trójkąt­nym tym­pa­nonem. Wyryta na nim data wskazuje na rok budowy (1843). Przyle­ga­jące do obu stron budynku, parterowe skrzy­dła są krótkie i pozbaw­ione orna­men­tów. Pros­tokątne okna na parterze są dziesięcio-, a na piętrze sześ­ciok­wa­terowe. Dach pokryty jest blachą cynkową, nad środ­kową częś­cią dwus­pad­owy z naczółkami, nad skrzy­dłami bocznymi – trójs­pad­owy. Wejś­cie zna­j­duje się za częś­ciowo przeszk­lonymi drzwiami i prowadzi do sze­rok­iej sieni dzielącej budynek na dwie części. Prowadząca na piętro klatka schodowa mieści się we wschod­niej części dworu. Wysoka piwnica wyko­rzysty­wana była do celów gospo­dar­czych, zaw­ier­ała między innymi cem­browinową studnię z kołowrotem, z której czer­pano wodę.

Stop­niowej degradacji ulega również XIX-wieczny park otacza­jący dwór Wern­erów. Na jego tere­nie rośnie aż 21 gatunków drzew, jed­nak jego dawny układ kom­pozy­cjyny (którego osią była aleja prowadząca do dworu) uległ już zatar­ciu.

Na prze­ci­wko dworu zachowały się pozostałości dawnego fol­warku. Zna­j­duje się wśród nich stodoła, dwie obory i piętrowy, murowany spich­lerz z naczółkowym dachem. Zachował się również budynek mieszkalny, pochodzący z końca XIX wieku. Na tere­nie fol­warku funkcjonuje dziś pry­watne gospo­darstwo rolne.

 


Lucyna Sztompka (red); zespół red. Alicja Łosińska i in., Gmina Ozorków – his­to­ria i współczes­ność, Ozorków 2014

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa