Budynek admin­is­tra­cyjny cukrowni w Leśmierzu

lesmierz dwor

Budynek admin­is­tra­cyjny dawnej cukrowni w Leśmierzu zna­j­duje się przy bramie wjaz­dowej prowadzącej na teren przed­siębiorstwa. Na tle ceglanych zabu­dowań fab­rycznych wyróż­nia go biało-błękitna elewacja. W opra­cow­a­ni­ach poświę­conych dziejom leśmier­skiej cukrowni, budynek ten określany jest niekiedy mianem „pałacu” lub „dworu”. Inic­ja­torem jego pow­sta­nia był Otto Bau­mann, zarządza­jący cukrownią w lat­ach 50-tych XIX wieku. Kiedy w 1861 roku kierown­ictwo nad przed­siębiorstwem prze­j­mował Józef Werner, nowopow­stały „pałac” wybrał na swoją siedz­ibę.

Bydynek ma asym­e­tryczną kon­strukcję. Wyraźnie wysunięty ryza­lit dzieli budynek na dwa skrzy­dła; zachod­nie jest trójo­siowe, a wschod­nie – czterosoiowe. Na piętrze prawego skrzy­dła zna­j­duje się balkon, praw­dopodob­nie dobu­dowany w lat­ach między­wo­jen­nych lub w okre­sie powo­jen­nym. Ryza­lit zwieńc­zony jest trójkąt­nym szczytem z charak­terysty­cznym, półokrągłym oknem. Skromną, ale charak­terysty­czną ozdobą jest drew­ni­any strop, znacznie wysunięty przed mur, wsparty przez deko­ra­cyjnie wypro­filowane, drew­ni­ane krokwie. We wnętrzach zachowały się dawne pomieszczenia: sale kon­fer­en­cyjne, pokoje gościnne, sekreariat i dwa gabi­nety. Dzisiaj dawny budynek admin­is­tra­cyjny pełni funkcję mag­a­zynu.

 


Lucyna Sztompka (red); zespół red. Alicja Łosińska i in., Gmina Ozorków – his­to­ria i współczes­ność, Ozorków 2014

Agnieszka Ostapow­icz, Cukrow­nia „Leśmierz”: 1838–1998, Leśmierz 1998

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa